Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима,односно старатељима ученика,заснован на принципима међусобног уважавања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области,садржај и облике сарадње са родитељима,односно старатељима ученика,који обухватају детаљно информисање,саветовање укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедоносних наставних организационих и финансијских питања, са циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања,као и обезбеђивањесвеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе:

  1. Информисање родитеља (родитељски састанци и индивидуални контакти ).
  2. Укључивање родитеља у реализацију појединих образовно – васпитних планова школе(Дан отворених врата).
  3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад).