Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима,односно старатељима ученика,заснован на принципима међусобног уважавања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области,садржај и облике сарадње са родитељима,односно старатељима ученика,који обухватају детаљно информисање,саветовање укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедоносних наставних организационих и финансијских питања, са циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања,као и обезбеђивањесвеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе:

  1. Информисање родитеља (родитељски састанци и индивидуални контакти ).
  2. Укључивање родитеља у реализацију појединих образовно – васпитних планова школе(Дан отворених врата).
  3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад).

Бројно стање ученика и одељења школске 2020/2021. године

ПРВИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ I1 20 14
ИО САЛАШ I2 12 5
ИО ОЧАГЕ I3 3 0
  35 19
ДРУГИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ II1 19 9
ИО САЛАШ II2 10 4
ИО ОЧАГЕ II3 3 2
  32 15
ТРЕЋИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ III1 13 6
ИО САЛАШ III2 7 4
ИО ОЧАГЕ III3 6 4
  26 16
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ IV1 17 8
ИО САЛАШ IV2 11 3
ИО ОЧАГЕ IV3 3 2
  31 13
ПЕТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ V1 23 12
КЛЕЊЕ V2 22 8
  45 20
ШЕСТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VI1 16 9
КЛЕЊЕ VI2 19 7
  35 16
СЕДМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VII1 20 9
КЛЕЊЕ VII2 19 13
  39 22
ОСМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ДЕВОЈЧИЦЕ
КЛЕЊЕ VIII1 17 7
КЛЕЊЕ VIII2 16 10
  33 17
Укупно ученика Клење 221
Укупно ученика ИО Ц.Салаш 4 0
Укупно ученика ИО Очаге 15
∑ ученика 1 циклус :124      ∑ ученика  2 циклус :152 Укупан број ученика: 276