Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима,односно старатељима ученика,заснован на принципима међусобног уважавања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области,садржај и облике сарадње са родитељима,односно старатељима ученика,који обухватају детаљно информисање,саветовање укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедоносних наставних организационих и финансијских питања, са циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања,као и обезбеђивањесвеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе:

  1. Информисање родитеља (родитељски састанци и индивидуални контакти ).
  2. Укључивање родитеља у реализацију појединих образовно – васпитних планова школе(Дан отворених врата).
  3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад).

Бројно стање ученика и одељења школске 2020/2021. године

ПРВИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ I1 21
ИО САЛАШ I2 10
ИО ОЧАГЕ I3 3
  34
ДРУГИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ II1 20
ИО САЛАШ II2 12
ИО ОЧАГЕ II3 4
  36
ТРЕЋИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ III1 19
ИО САЛАШ III2 10
ИО ОЧАГЕ III3 3
  32
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ IV1 13
ИО САЛАШ IV2 7
ИО ОЧАГЕ IV3 6
  26
ПЕТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ V1 16
КЛЕЊЕ V2 16
  32
ШЕСТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VI1 23
КЛЕЊЕ VI2 21
  44
СЕДМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VII1 16
КЛЕЊЕ VII2 19
  35
ОСМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VIII1 20
КЛЕЊЕ VIII2 19
  39
Укупно ученика Клење 223
Укупно ученика ИО Ц.Салаш 39
Укупно ученика ИО Очаге 16
∑ ученика 1 циклус :128      ∑ ученика  2 циклус :150 Укупан број ученика: 278