ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ

СТАТУТ ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОШ ,,ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2023. ГОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЕЛЕКТРОНСКОГ УРЕЂАЈА И ДРУГОГ СРЕДСТВА