Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима,односно старатељима ученика,заснован на принципима међусобног уважавања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области,садржај и облике сарадње са родитељима,односно старатељима ученика,који обухватају детаљно информисање,саветовање укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедоносних наставних организационих и финансијских питања, са циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања,као и обезбеђивањесвеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.

Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе:

  1. Информисање родитеља (родитељски састанци и индивидуални контакти ).
  2. Укључивање родитеља у реализацију појединих образовно – васпитних планова школе(Дан отворених врата).
  3. Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни рад).

Бројно стање ученика и одељења школске 2020/2021. године

ПРВИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ I1 21
ИО САЛАШ I2 5
  26
ДРУГИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ II1 18
ИО САЛАШ II2 12
ИО ОЧАГЕ II3 3
  33
ТРЕЋИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ III1 22
ИО САЛАШ III2 10
ИО ОЧАГЕ III3 3
  35
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ IV1 19
ИО САЛАШ IV2 12
ИО ОЧАГЕ IV3 2
  33
ПЕТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ V1 17
V2 15
ШЕСТИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VI1 25
  25
СЕДМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VII1 17
КЛЕЊЕ VII2 18
  35
ОСМИ РАЗРЕД
МЕСТО ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
КЛЕЊЕ VIII1 18
КЛЕЊЕ VIII2 19
  37
Укупно ученика Клење 209
Укупно ученика ИО Ц.Салаш 39
Укупно ученика ИО Очаге 8
∑ ученика 1 циклус :127     ∑ ученика  2 циклус :129 Укупан број ученика: 256