На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015), Oсновна школа „Лаза К. Лазаревић“ ул. Дринска бр. 1, 15357 Клење, упућује:

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“

Адреса: ДРИНСКА БР. 1 – КЛЕЊЕ

Интернет страница: www.skolaklenje.edu.rs

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности број ЈН-МВ-01/2019

Врста предмета: набавка добара- Електрична енергија

Ознака из Општег речника набавки: 09310000-електрична енергија.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке (средњи или ниски напон).

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице Наручиоца.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са Законом о јавним набавкама , јавним позивом и конкурсном документацијом наручиоца. Понуда може бити достављена лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту. Подношење електронске понуде није могуће. Понуда се доставља на адресу наручиоца: Основна школа „Лаза К.Лазаревић“ ул. Дринска бр. 1, 15357 Клење, са назнаком „Понуда за добро – електрична енергија, ЈНМВ бр. 1/2019“- НЕ ОТВАРАТИ “.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. Понуде се достављају до 05.6.2019. године до 13,00 часова. Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивом. Понуде са варијантама нису дозвољене.
Благовременост се цени према времену приспећа понуде у архиву наручиоца. Све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуде ће бити отворене јавно дана 05.06.2019. године у 13,30 часова, у просторијама Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ ул. Дринска бр. 1, 15357 Клење.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда мора предати комисији за јавне набавке пре почетка отварања понуда писмено пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Пуномоћје мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процењена вредност набавке износи 600.000,00 динара без ПДВ-а

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац ће у року до 10 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о додели уговора, и иста ће бити достављена свим понуђачима који су поднели понуде.

КОНТАКТ ОСОБА:
Особа за контакт – РАДЕНКА ГРУЈИЋ, број телефона 015/457-737

Јавна набавка – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – закључен уговор

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *